mast1.jpg

סף סביבתי (Environmental Threshold)

נגזרת של סף חשיפה כללי שמטרתו להגן על הסביבה ועל בני אדם בשטח הציבורי מפני ההשפעות מזיקות של גורם כימי או פיזיקלי. במקרים מסוימים מטרת סף זה נועדה לצמצם חשיפה עוד בטרם נגרם נזק בלתי הפיך.

עברית