mast1.jpg

ספקטרום אלקטרומגנטי (Electromagnetic Spectrum)

סקלה רציפה של תדרים (לחילופין סקלה של אורכי גל) המתארת את מגוון סוגי הקרינה האלקטרומגנטית. הסקלה ערוכה החל מהתדר הנמוך ביותר (והבתאמה אורך הגל הארוך ביותר), וכלה בתדר הגבוה ביותר (ובהתאמה אורך הגל הקצר ביותר). את הספקטרום מחלקים לתחומי תדר שונים, בהתאם לשימושים בפועל, לתכונותיהם הפיסיקליות ולהשפעותיהם הבריאותיות האפשריות.

עברית