mast1.jpg

צפיפות הזרם (Current Density)

כמות חלקיקי חומר או אנרגיה (פוטונים) העוברת דרך יחידת שטח. צפיפות זרם חשמלי מתייחסת לכמות המטען החשמלי העובר דרך יחידת שטח ביחידת זמן. צפיפות הזרם נמדדת באמפר למטר רבוע (מ"ר).

עברית