mast1.jpg

קרינה בלתי מייננת (Non Ionizing Radiation)

קבוצת  התדרים הנמוכים בספקטרום האלקטרומגנטי שהגבול העליון שלה הוא האור האולטרא-סגול (לא כולל). לקרינה זו אין יכולת לגרום לשינוי במבנה האטומים או המולקולות באמצעות יינון.

עברית