mast1.jpg

רגישות יתר לקרינה בלתי מייננת (EHS- Electromagnetic Hypersensitivity)

תופעה שבה אנשים מדווחים על סימפטומים מגוונים הנגרמים לטענתם, מחשיפה למקורות שונים של קרינה אלקטרומגנטית מעשה ידי אדם. על פי הידע המדעי כיום, לא הוכח קשר סיבתי בין החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית, לסימפטומים המדווחים. 

עברית