mast1.jpg

שנות אדם (Person Years - PY)

מספר האנשים המצויים במעקב, מוכפל במספר השנים שכל אחד מהפרטים תרם למעקב.

זו הדרך לקחת בחשבון את העובדה שפרטים שונים תורמים למעקב פרקי זמן שונים.

עברית