mast1.jpg

תקן/תקינה (Standardization)

פעולת הסדרה המסייעת ביצירת אחידות ביחס למושאיה בתחום מסוים ומגדירה את הפעולות הנדרשות לשם כך. כאשר מתייחסים לקרינה בלתי-מייננת התקינה מאפשרת מנגנון תיאום בין הגורמים הרלוונטיים באמצעות נהלים, הוראות, ערכים, מידות וכד'. אמצעים אלו מהווים נורמות ייחוס לרמה נאותה של שימוש במכשירים, בטיחות ובריאות הציבור, ושל איכות הסביבה.

עברית