mast1.jpg

ELF

תדר נמוך קיצוני | Extremely Low Frequency | תדרים(*): 3Hz – 30 Hz
עברית

מקורות ושימושים:

 • מקורות טבעיים:
  • ברקים
  • הפרעות בשדה המגנטי של כדור הארץ
  • שכבת היונוספירה

 

 • מקורות מלאכותיים:
  • תקשורת עם צוללות (**)
  • רכבת קלה, חשמלית (tram), מטרו לתחבורה עירונית (**)
  • רכב חשמלי, רכב היברידי (**)
  • ציוד בדיקה למתכות

 

(*)  פרסומים שונים כללו תחום זה כתחום שבין התדרים  0 – 300 Hz, הכולל חשיפות מרשת החשמל

(**)  במספר תחומי תדר

ברקים
ברקים
חשמלית (tram)
חשמלית (tram)
רכב חשמלי
רכב חשמלי