mast1.jpg

עלוני מידע

עלון יוני 2017

שדה המחקר של מרכז תנודע מתרחב | סקירה בינלאומית בנושא הנחיות לשימוש ברשתות אלחוטיות בבתי-ספר | היקף השימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני-נוער בעולם | מידע בנושא מדידות קרינה ועוד...

עלון מרץ 2017

מונים חכמים | סקירה ומיפוי של מקורות החשיפה לקרינה בלתי מייננת בסביבת התלמיד | מחקר חדש יבחן את ההשפעה האפשרית של חשיפה עוברית ל-MRI על התפתחות תוצאים בריאותיים ארוכי-טווח | אתר תנודע בשפה האנגלית ועוד...

עלון ספטמבר 2016

מדיניות שימוש בטלפונים סלולריים בקרב ילדים ובני נוער בישראל ובעולם | מדיניות שימוש בטלפונים סלולריים בבתי ספר בעולם – שיקולים ודוגמאות | שיטות מחקריות להערכת החשיפה לשדה המגנטי בתדר רשת החשמל במחקרים אפידמיולוגיים | ועוד...

עלון מאי 2016

מחקר חדש של התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב (NTP)  דיווח על קשר בין חשיפה לקרינת רדיו מטלפונים סלולריים להתפתחות סרטן בקרב חולדות | האם קרינת גלי רדיו עלולה לפגוע במערכת השמע? | דוח מסכם - תכנית "דור נייד" | ועוד...

עלון ינואר 2016

טיפים לצמצום חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בסביבה הביתית  |  אנטנות סלולריות  |  האם לקרינת גלי רדיו הנפלטת מטלפונים סלולריים יש השפעה על תאי זרע?  |  ה - FDA ממליץ על תקנות חדשות בנושא מיטות שיזוף  |  ועוד...

עמודים