mast1.jpg

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2014 עוסק בין השאר בקרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך

עברית

 

ב- 29.12.14 פרסם מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, דו"ח על הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי לשנת 2014. הדו"ח עוסק בין השאר, בטיפול הרשויות המקומיות וגופים פרטיים שבבעלותם מוסדות חינוך (בעלים פרטיים) בקרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך.

 

 

 בהחלטת ממשלה נקבע כי האחריות הישירה לבטיחות תלמידים במוסדות החינוך הרשמיים מוטלת על הרשויות המקומיות. על בסיס החלטה זאת קבע משרד החינוך בחוזרי המנכ"ל שלו את הנהלים שמנחים את הרשויות בנוגע לאופן שמירת הבטיחות הסביבתית במוסדות החינוך. מבקר המדינה בדק את אופן טיפול הרשויות המקומיות והבעלים הפרטיים בקרינה הבלתי מייננת במוסדות החינוך. במסגרת זאת מבקר המדינה הצביע על כך, שב-2012 הכין משרד החינוך רשימה מנחה שבה פירוט המבדקים שעל הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים לבצע בכל מוסד חינוך. אחד מסעיפי הרשימה דן בדרך למדוד קרינה מאנטנות סלולריות, שנאים ושדות חשמליים שנמצאים בקרבת מוסדות חינוך. למרות זאת משרד החינוך לא הנחה, באמצעות חוזרי מנכ"ל, את הרשויות המקומיות והבעלים הפרטיים לבצע מדידות קרינה ממקורות חשמל במוסדות החינוך.

 

 כמו כן צוין,  כי המשרד לא אימץ את ההמלצה לבצע מיפוי של מוסדות החינוך שבהם פועלות כיתות בסמוך ללוח חשמל, כפי שנקבע במסמך של משרד החינוך "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21-שילוב ציוד תקשורת ומחשבים בבית הספר- השלכות בריאותיות ובטיחותיות".

 

בנוסף, מבקר המדינה הצביע על כך, שטרם נקבעו ערכי סף לחשיפה למקורות קרינה בלתי מייננת בתקנות, כפי שנקבע בחוק הקרינה הבלתי מייננת.

 
23/03/2015