mast1.jpg

המכון הבינלאומי למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE) פרסם גרסה עדכנית של התקן הבינלאומי לבטיחות חשיפת הציבור לקרינה בלתי מייננת

עברית

המכון הבינלאומי למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE (The Institute of Electrical & Electronics Engineers פרסם באוקטובר 2019 עדכון לתקן הבינלאומי לבטיחות חשיפת האדם לקרינה בלתי מייננת בתחום התדרים 0 הרץ עד 300 ג'יגה הרץ.

רמות החשיפה בתקן החדש עודכנו בהתאם למודלים פיזיקליים עדכניים, המחשבים חשיפה לקרינה בגוף האדם וכן מדדים פיזיקליים שונים בגוף (כגון עלייה בטמפרטורה). מודלים אלו הציגו הערכה מדויקת יותר בנוגע להשפעת חשיפות סביבתיות של שדות אלקטרומגנטיים על גוף האדם.

עיקר השינויים בתקן החדש הם בתחום התדרים הגבוהים (לדוגמה, הדור הסלולרי החמישי) ובתדרי הביניים (חלקם הקלו לעומת התקן הקודם וחלקם החמירו, בתלוי בתדר). לא חל שינוי בתקן במגבלות החשיפה לשדות בתדר 50 הרץ (רשת החשמל), בתדרי הסלולר של הדורות הנוכחיים ובתדרי ה- Wi-Fi.

יש לציין כי בהתייחס לחשיפות של הציבור הרחב, המשרד להגנת הסביבה בישראל מאמץ את מגבלות החשיפה לקרינה בלתי מייננת של הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת, ICNIRP (עם החמרות שונות). אולם, מאחר ושני הארגונים עורכים ביניהם חילופי מידע, לתקן העדכני של ה-IEEE הייתה השפעה על העדכון הנוכחי של מגבלות ICNIRP.

רמות החשיפה בתקן העדכני המתייחסות לאוכלוסייה תעסוקתית (סביבות מוגבלות) מחייבות את אוכלוסיית העובדים בישראל, היות ובישראל אומצו מגבלות החשיפה התעסוקתית של איגוד הגיהותנים הממשלתיים של ארה"ב (ACGIH), הנגזרות ישירות מתקני המכון הבינלאומי למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה.

 

*בכתיבת התקן החדש לקחו חלק שותפים מומחים מקצועיים מרחבי העולם ובניהם חבר צוות "תנודע", ד"ר אמנון דובדבני 
24/11/2019