mast1.jpg

התמכרות למשחקי מחשב תיכלל במדריך סיווג המחלות המעודכן של ארגון הבריאות העולמי (ICD-11)

עברית

ארגון הבריאות העולמי פרסם (18.6.2018) את הגרסה החדשה של מדריך סיווג המחלות (ICD-11: International Classification of Diseases). מדריך זה מגדיר את כל המחלות וההפרעות הקיימות והוא מהווה סטנדרט בינלאומי להגדרת אבחנות ולדיווח על מחלות ומצבים בריאותיים.

בגרסה החדשה, מתווספת התמכרות למשחקי מחשב כאבחנה חדשה בקטגוריה של הפרעות עקב התנהגויות ממכרות (disorders due to addictive behavior). 

המדריך מציין כי התמכרות למשחקי מחשב היא הפרעה המאופיינת בדפוס התנהגות של משחק ממושך או חוזר (דיגיטלי או וידיאו), מקוון (דרך האינטרנט) או לא. חלק ממאפייני ההפרעה כוללים העדפת המשחק על פני תחומי חיים אחרים ופעילויות יום יומיות, והמשך של אותם דפוסי משחק למרות תוצאותיהם השליליות.

הפרעת התמכרות למשחקי מחשב תחשב לכזו כאשר דפוס ההתנהגות הוא ברמת חומרה הגורמת לירידה משמעותית בתחומי הפעילות האישיים, המשפחתיים, החברתיים, הלימודיים, התעסוקתיים או אחרים.

הגרסה החדשה של המדריך נחשפה כאמור במהלך חודש יוני, בין היתר, בכדי לתת למדינות אפשרות להתכונן ליישומו.

המדריך יוצג בכנס ארגון הבריאות העולמי במאי 2019 וניתן יהיה להשתמש בו החל מינואר 2020.

 

 

02/07/2018