mast1.jpg

חוזר מנכ"ל חדש של משרד החינוך קובע הנחיות בנושא שימוש תלמידים באמצעי קצה לצרכי למידה

עברית

ב-1.9.16 נכנס לתוקף חוזר מנכ"ל חדש של משרד החינוך המסדיר את השימוש של מורים ותלמידים באמצעי קצה כגון מחשבים ניידים ונייחים, מחשבי לוח (טאבלט) וכד' בתהליכי הוראה למידה והערכה (חוזר 3.6-12 "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצרכי למידה").

 

החוזר כולל הנחיות שונות בנוגע לשילוב אמצעי הקצה במוסדות החינוך כגון שמירת איזון בין למידה מתוקשבת לבין שימוש בחומרי למידה פיזיים, הבטחת שווין וזמינות אמצעי הקצה בלמידה לכל התלמידים, הסדרת הלמידה באמצעות ספרים דיגטליים ותשלומי הורים.

 

כחלק מההנחיות לשילוב אמצעי הקצה, קובע חוזר המנכ"ל הנחיות בנוגע לזמן השימוש באמצעי הקצה לצרכי הוראה ולמידה וסוג אמצעי הקצה המאושר לשימוש.

החוזר מפרט מהו זמן הלמידה של תלמיד (הכוונה לזמן נטו בדקות/שעות) לצורך ביצוע מטלות לימודיות בשילוב אמצעי קצה או להשתתפות מרחוק בשיעורים ברשת.

 

באשר לסוג אמצעי הקצה, חוזר המנכ"ל קובע כי הפעילות הפדגוגית תתבצע באמצעות מחשב או טאבלט ובשלב זה לא תאושר פעילות פדגוגית באמצעות אמצעי קצה אחר כגון טלפון סלולרי חכם וכד' עד שתושלם בחינת הנושא ע"י המשרד ויפורסמו הנחיות מתאימות.

 

יש לציין, כי החלטה זו התבססה במידה רבה על המלצת מרכז תנודע, כחלק מייעוץ וליווי מקצועי שנותן המרכז למשרד החינוך.

 

משרד החינוך מציין בחוזר, כי הוא ער לרחשי הציבור בנושא השלכות בריאותיות של שימוש באמצעי קצה וחיבורם לרשת האינטרנט על התלמידים וצוותי ההוראה והוא מייחס חשיבות רבה לסוגיה זו. בשל כך הוא הקים ועדה בין משרדית הכוללת אנשי מקצוע של משרדי החינוך, הבריאות, איכות הסביבה והתקשורת שמתכנסת פעם בכמה חודשים כדי לבחון מחקרים חדשים ושינויים בתחום זה. הוראות חוזר המנכ"ל בנושא מתעדכנות בהתאם, לפי הצורך.

 

להרחבה, ניתן לקרוא בפרק תוכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך.

 

 

27/11/2016