mast1.jpg

מועצת הבריאות של הולנד פרסמה דוח העוסק בהיבטים בריאותיים של דור 5

עברית

בעקבות תחילת פריסת טכנולוגיית דור 5 בהולנד והחשש הציבורי מפני ההשלכות הבריאותיות הנלוות להטמעת טכנולוגיה חדשה זו, ביקש הפרלמנט ההולנדי ממועצת הבריאות של הולנד* להכין חוות דעת מדעית בנושא זה. הוועדה הקבועה של המועצה בנושא קרינה אלקטרומגנטית בחנה נושא זה ופרסמה את ממצאיה בספטמבר 2020.

 

על פי הוועדה, הטמעת רשתות דור 5 רק החלה, ולכן עדיין אין מחקרים על השפעות בריאותיות ארוכות טווח לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בתדרים המיועדים לדור 5.

 

נכון לעכשיו, הוועדה אינה יכולה לענות על השאלה האם חשיפה לתדרי דור 5 אכן מהווה סכנה לבריאות האדם משתי סיבות: הראשונה היא שקביעה כזו דורשת ידע על רמת החשיפה שעלולה לגרום נזק בריאותי לבני אדם, ולעת הזו אין לוועדה מספיק נתונים מדעיים. שנית, נדרש ידע על רמת החשיפה בפועל לשדות אלקטרומגנטיים בתדרי הרדיו לאחר הטמעת דור 5. כיוון שהשימוש בדור 5 החל באופן חלקי בלבד, רמת החשיפה עדיין איננה ידועה.

 

בהתאם לכך, הוועדה בחנה האם יש אינדיקציות לכך ששדות אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו המיועדים לדור לשימוש בדור 5 יכולים לפגוע בבריאות. הוועדה קבעה כי לא ניתן לשלול כי חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו קשורה בהיארעות סרטן, ירידה בפוריות הגבר, תוצאי לידה ירודים (הפלות ומשקל לידה נמוך) ומומים מולדים. עם זאת, הוועדה מעריכה כי הקשר בין חשיפה לבין מחלות או מצבים אלו ואחרים אינו מוכח ולא סביר.

 

המלצות המועצה

המועצה סברה כי היות ורצועות התדרים הנמוכים יותר עבור טכנולוגיית דור 5 (עד 3.5 GHz) כבר שימשו ליישומי טלקומוניקציה ו- Wi-Fi במשך שנים מבלי לגרום לתוצאים בריאותיים שליליים מוכחים, היא אינה רואה סיבה להפסיק או להגביל את השימוש ברצועות התדרים הללו.

עם זאת, הוועדה ממליצה לפקח על החשיפה לפני הטמעת מערכות הדור ה-5, במהלכה ואחריה.  פיקוח זה יסייע  בהבנה של מידת ההשתנות של החשיפה לתדרי הרדיו כתוצאה מהטמעת דור 5, ובאופן זה לקבל הערכה טובה יותר של  הסיכונים הבריאותיים ארוכי טווח. עוד הם מציינים כי הערכה של סיכוני בריאות מקרינה בתדרי הרדיו, כולל תדרי הדור החמישי, שמוביל ארגון הבריאות העולמי (תפורסם עד לשנת 2022) יכולה לשמש כלי נוסף להערכת הסיכונים.

 

עוד המועצה ממליצה על ביצוע מחקרים נוספים:

  • מחקר אפידמיולוגי שיבחן את הקשר בין חשיפה לתדרים המשמשים לדור ה-5 והיארעות סרטן, ירידה בפוריות הגבר, תוצאי לידה (הפלות ומשקל לידה נמוך) ומומים מולדים
  • מחקר על ההשפעות הבריאותיות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בתחום התדרים של 26 ג'יגה הרץ
  • מחקרי תרחישים במטרה לקבל תמונת מצב על חשיפתם של אנשים כתוצאה ממערכות תקשורת אלחוטיות (G3,G4,G5)

הוועדה ממליצה לא להשתמש ברצועת התדרים של 26 ג'יגה הרץ עבור טכנולוגיית דור 5 כל עוד הסיכונים הבריאותיים האפשריים לא נחקרו.

לבסוף, הוועדה ממליצה להשתמש בהנחיות האחרונות של הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) כבסיס למדיניות החשיפה בהולנד. עם זאת, כיוון שהתקנים של ICNIRP אינם מתייחסים להשפעות אפשריות ארוכות טווח, הוועדה ממליצה לנקוט בגישה זהירה ולשמור על חשיפות נמוכות ככל שניתן יהיה להשיג.

 

*מועצת הבריאות של הולנד היא גוף ייעוץ מדעי הולנדי עצמאי שתפקידו לייעץ לממשלה ולפרלמנט בנושאים בתחומי בריאות הציבור והמחקר הרפואי

02/11/2020