mast1.jpg

מחקר חדש וייחודי שיתבצע בראשות היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר יבחן את ההשפעה האפשרית של חשיפה עוברית ל-MRI על התפתחות תוצאים בריאותיים ארוכי-טווח

עברית

בשנים האחרונות מהוות בדיקות MRI כלי אבחנתי חשוב בתחום רפואת העובר. העדפת בדיקת MRI על פני בדיקת CT באוכלוסייה הצעירה חלה בין היתר עקב ההכרה בנזקי הקרינה המייננת. יחד עם זאת, ההנחה כי טכנולוגיית ה-MRI אינה כרוכה בחשיפה לקרינה מוטעית והידע אודות תולדות ארוכות טווח של קרינה זו, דל.

אודות

בימים אלה, יוצא לדרך מחקר חדש וייחודי שיתקיים בשניים מבתי החולים הגדולים בישראל. המחקר צפוי לבחון את ההשפעה האפשרית של חשיפה עוברית ל-MRI על הסיכון להתפתחות תוצאים בריאותיים ובכללם ליקויי שמיעה ושינויים נוירו-התפתחותיים והתנהגותיים.

רקע                                                        

עם הצטברות הממצאים אודות הסיכון המוגבר של חשיפת ילדים לקרינה מייננת ובהתחשב בעובדה כי השפעת הקרינה משמעותית יותר ככל שגיל הנבדק צעיר יותר, גוברת הדרישה להעדפת השימוש בטכנולוגיית MRI על פני CT לצרכי דימות בקרב אוכלוסיות רגישות כגון ילודים וילדים. במקביל לכך, חל שיפור משמעותי ביכולות בדיקת ה-MRI בתחום רפואת העובר וטכנולוגיה זו הפכה לכלי אבחנתי חשוב.

עקב ההנחה המוטעית כי בדיקת ה-MRI אינה כרוכה בחשיפה לקרינה ומאחר והבדיקה נחשבת לבטוחה בעיני רופאים רבים, חלה בשנים האחרונות עלייה ניכרת בחשיפת עוברים ל-MRI בשל התוויה עוברית ואימהית. עליה זו צפויה לגדול לאחר שבספטמבר 2015 השיק משרד הבריאות את התוכנית הלאומית ל-MRI, אשר תגביר את זמינות ונגישות הבדיקות לציבור.

טכנולוגיית ה-MRI משתמשת בשלושה סוגים של שדות אלקטרומגנטיים הנמצאים בטווח הקרינה הבלתי מייננת: שדה מגנטי רב-עוצמה (החזק פי כ-40,000 מעוצמת השדה המגנטי של כדור הארץ), שדה מגנטי משתנה וגלים בתדר רדיו.

על אף העלייה בשימוש בטכנולוגיה, רק מחקרים בודדים העריכו את ההשפעות הבריאותיות ארוכות-הטווח של חשיפה ל-MRI בעוד שמרבית המחקרים בתחום התרכזו בבחינת תוצאות מידיות.

מטרה

הערכת הקשר בין חשיפה עוברית לבדיקת MRI (במהלך ההריון) לבין התפתחות ליקויי שמיעה, הפרעות נוירו-התפתחותיות (הפרעת קשב וריכוז והפרעות על ספקטרום האוטיזם) ובעיות התנהגות במהלך הילדות.

שיטות

במסגרת המחקר, תוקם עוקבה של ילדים שנחשפו ל-MRI בהיותם עוברים אשר אליה תזווג קבוצת השוואה של ילדים שלא נחשפו לבדיקה אך דומים במאפייניהם הדמוגרפיים לקבוצת הילדים החשופים.

הנתונים שייבחנו יכללו מידע מפורט על מהלך בדיקת ה-MRI, הלידה ואשפוז הלידה, פרטים על בני המשפחה, מאפיינים של האם והילד לרבות פרטים דמוגרפיים, רפואיים ומידע על חשיפות לשדות אלקטרומגנטיים, נתונים על ליקוי שמיעה של הילד והערכת  המצב הנוירו-התפתחותי וההתנהגותי שלו.

חזון

תוצאות המחקר יתרמו לידע הדל הקיים בנושא בטיחות ביצוע בדיקת MRI במהלך ההריון ויסייעו לביסוס קווים מנחים לשימוש בטוח ב-MRI ככלי אבחנתי. התוצאות יתרמו גם לקביעת מדיניות בריאות ציבורית בנושא ולתהליך קבלת החלטות בקרב רופאים העוסקים בתחום.

 

01/03/2017