mast1.jpg

פורסמו הקווים המנחים העדכניים של ICNIRP להגבלת החשיפות בתחום תדרי הרדיו

עברית

הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת - ICNIRP,  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, עדכנה בחודש מרץ 2020 את הקווים המנחים מטעמה להתגוננות מקרינה בתדרי הרדיו.

עדכון זה פורסם לאחר הליך התייעצות ציבורית שהחל לפני שנתיים, ובמסגרתו העביר מרכז "תנודע" את הערותיו.

הקווים המנחים שפורסמו כעת, מהווים עדכון של הקווים המנחים שפורסמו ע"י ICNIRP בשנת 1998. מגבלות החשיפה עברו הליך של בחינה ותיקוף בחלוף 22 שנים מהפרסום הקודם, ועל בסיס הידע המדעי שנצבר בתקופה זו. העדכון מתייחס לתחום התדרים 100 kHz - 300 GHz.

 

כדאי לציין שהקווים המנחים הבינ"ל של ICNIRP משמשים מדינות רבות בעולם, לקביעת מגבלות חשיפה לקרינה בלתי מייננת לאוכלוסיה הרחבה. בישראל, מגבלות החשיפה של המשרד להגנת הסביבה עבור האוכלוסיה הרחבה, מתבססות על הקווים המנחים של ICNIRP, כ"סף חשיפה בריאותי". המשרד להגנת הסביבה נוקט בהחמרות שונות כלפיהן לצורך מתן היתרים למקורות קרינה (דוגמת אתרים סלולריים).

 

חלק רב ממגבלות החשיפה הקודמות נותרו כפי שהן, היינו, הן עברו תיקוף ע"י ICNIRP אף שנוסף ידע מדעי. בפרט, ערכי הספים עבור תדרי הסלולר וה- Wi-Fi הנוכחיים, לא השתנו.

 

בתדרים הגבוהים, חלו עדכונים כדי לתת מענה עבור מצבים בהם המגבלות הקודמות לא היו מדוייקות עבור טכנולוגיות חדשות, דוגמת טכנולוגיות הדור הסלולרי החמישי, תוך התבססות על התקדמות הידע המדעי. ראוי להדגיש כי הקווים המנחים של ICNIRP נותנים מענה להתגוננות מהחשיפות הצפויות בדור הסלולרי החמישי, ובפרט למכשירים הקרובים לגוף האדם (כמו גם לתחנות בסיס).

 

עוד חלו עדכונים שונים בהגדרת האוכלוסיות עליהן חלים הקוויחל התקן. לדוגמה, חשיפות במהלך תהליכים קוסמטיים (אלא אם כן הם מבוצעים בהשגחה רפואית), נכללות בתחולת הקווים המנחים.

 

יש לציין, כי הועדה הבינ"ל להגנה בפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP) הבהירה במפורש כי בקביעת מגבלותיה העדכניות לחשיפה לקרינה, היא בחנה את כלל ההשפעות הבריאות האפשריות, לרבות השפעות שאינן תרמיות. אולם, ההמלצות למגבלות החשיפה מתייחסות להשפעות בריאותיות, שלדעת ICNIRP הן השפעות בריאותיות שליליות מבוססות – בעיקר השפעות תרמיות ועירור עצבי. עמדת ICNIRP היא כי ניתן לקבוע מגבלות חשיפה (ספים) רק כאשר קיים ידע מדעי מבוסס ומוצק דיו עבור השפעות אלו. לפיכך, לא נקבעו ספים נפרדים להשפעות א-תרמיות ארוכות טווח.

08/04/2020