mast1.jpg

פעילויות בתחום הקרינה הבלתי-מייננת בישראל 2018 (דוח שפורסם באתר ארגון הבריאות העולמי)

עברית

באתר ארגון הבריאות העולמי (WHO) מתפרסמים סיכומים שנתיים של מגוון מדינות החברות ב- "EMF project",וביניהן ישראל, הסוקרים את מגוון הפעילויות בתחום הקרינה הבלתי מייננת והבריאות.

 

The International EMF Project נוסד ב- 1996 כחלק מהאמנה להגנה על בריאות הציבור, וכמענה לחשש הציבורי שהתעורר בנוגע להשלכות הבריאותיות האפשריות לחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית (בתחום התדרים 300-0 ג'יגה הרץ). מטרת הפרויקט להעריך את העדויות המדעיות המצטברות בנושא זה. המיזם מעודד ביצוע מחקרים על מנת למלא את פערי הידע הקיימים בתחום וכדי לסייע בפיתוח הנחיות ותקנים בינלאומיים מקובלים להגבלת החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית.

 

סיכום הפעילות של ישראל בתחום הקרינה הבלתי מייננת והבריאות לשנת 2018 כפי שפורסם באתר ארגון הבריאות העולמי

10/02/2020