mast1.jpg

ארצות הברית

התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה National Toxicology Program, NTP

בהטמעת דור 5 ישתמשו באותם תדרים שכבר קיימים ושנחקרו ע"י ה- NTP, אבל בנוסף, יהיה שימוש גם בתדרים גבוהים יותר- ובכך ייחשף המשתמש בטכנולוגיה אלחוטית לספקטרום רחב יותר של תדרים. התדרים הגבוהים יותר, הידועים בשם הגלים המילימטריים, יכולים לשדר כמויות עצומות של מידע, אבל לא יכולים לחדור לעור לעומק כמו הגלים בדורות הקודמים.

NTP מעריכה את הספרות הקיימת של התדרים הגבוהים שאמורים להיות בשימוש בדור 5 ופועלת להבנה טובה יותר של הבסיס הביולוגי של הממצאים שדווחו במחקרים קודמים לגבי קרינת רדיו וסרטן, בדורות 2 ו-3. בנוסף, הם מפתחים תנאי חשיפה של מחקרים עם מגוון תדרים כדי להתאים לשינויים בטכנולוגיה ותעשיית התקשורת.