mast1.jpg

בריטניה

האם יש סיכון בריאותי?

צפויה עלייה קטנה בחשיפה הכוללת כשטכנולוגיית הדור החמישי תכנס לשימוש, אבל עדיין צפוי שהחשיפה תהיה נמוכה ובתוך מגבלות  ICNIRP. לכן, לא צפויות השלכות על בריאות הציבור.

ההנחיות של ICNIRP מתייחסות לתדר של עד 300GHz שזה הרבה מתחת לתדרים המקסימליים שצפויים מדור 5. הרשות לבריאות הציבור מחויבת לפקח על הבטיחות של טכנולוגיה המערבת קרינה בתחום תדרי הרדיו, ובמידת הצורך תשנה  את העמדה שלהם בהתאם לידע המדעי העדכני.

הממשלה ממשיכה לתמוך במחקרים בתחום זה. רשות בריאות הציבור ממליצים על אימוץ עיקרון הזהירות המונעת.