mast1.jpg

הולנד

המכון הלאומי לבריאות הציבור והסביבה בהולנד (RIVM) ממליץ לפקח מקרוב על הטמעת דור 5.

 

האם יש סיכון בריאותי?

לפי המדידות והחישובים שנערכו, רמות החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים מאנטנות דור 5 וטלפונים הן מתחת למגבלות החשיפה המומלצות ע"י האיחוד האירופאי. יחד עם זאת, צפויה עלייה במספר מקורות החשיפה ובשימוש בתקשורת נתונים. עדיין לא ניתן להעריך באיזו מידה תשתנה החשיפה ביחס למגבלות הקיימות.

ישנו חשש בקרב הציבור באשר להשלכות בריאותיות מחשיפה לטכנולוגיית דור 5. חלק מהמחקרים שנערכו לגבי הדורות הנוכחיים של התקשורת הסלולרית מספקים אינדיקציה להשלכות בריאותיות. יחד עם זאת המחקר המדעי הקיים לא הוכיח שחשיפה מתחת למגבלות גורמת לנזק בריאותי.

 

מה נעשה לבדיקת בטיחות הטמעת דור 5?

RIVM פועלת בהתאם להנחיות סוכנות תקשורת הרדיו של הולנד וסוקרת את הספרות המדעית הקיימת בנוגע לחשיפה ולהשלכות בריאותיות אפשריות ממערכות דור 5. בנוסף, הסוכנות ו-RIVM מבצעים מדידות במערכות דור 5.