mast1.jpg

וועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי, ליוותה את הקמת המרכז ופעילותו בשנים 2013-2015 (בהתאם להחלטת הממשלה בשנת 2006).

מבנה הוועדה

הוועדה הורכבה מנציגים ממגוון גופים: נציג משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (יו"ר), נציגי משרדי ממשלה (הביטחון, התקשורת, הגנת הסביבה, הבריאות והתשתיות הלאומיות), נציג פורום המדענים הראשיים, נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר, נציג מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית, שני מדענים בכירים ממוסדות להשכלה גבוהה, נציג ארגון צרכנים ונציג ארגון "ירוק".

 

כיו"ר הוועדה כיהן מר אבי ענתי, סמנכ"ל תאום, תכנון ובקרה במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

תפקידי וועדת ההיגוי

  • ללוות את פעילות המרכז לאורך זמן, על היבטיה המדעיים, התקציביים והביצועיים.
  • לבחון את עמידת המרכז ביעדים הלאומיים, המדעיים והמקצועיים.

וועדת ההיגוי הגישה מדי שנה דו"ח שנתי על פעילות המרכז לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל.