mast1.jpg

ניו-זילנד

האם יש סיכון בריאותי?

בניו זילנד יש פריסה מוגבלת של דור 5. רוב המכשירים הזמינים נעדרי יכולת של דור 5, לכן החשיפה הפוטנציאלית תהיה נמוכה עד שהצרכנים ירכשו טלפונים מדור 5.

ניו זילנד פועלת בהתאם להנחיות בינלאומיות ומגבלות חשיפה (המבוססות על הנחיות ICNIRP).

על-פי הידע המדעי הקיים, כמעט ולא סביר שיהיו השלכות בריאות שליליות לבני אדם או לסביבה. יש צורך בהמשך ניטור הסיכונים של החשיפה, בייחוד מאחר ובדור 5 יותקנו אנטנות חדשות וכן יש צורך בביצוע/בבחינת מחקרים חדשים.

 

מי אחראי לבדיקת בטיחות הטמעת דור 5?

למשרד הבריאות יש ועדה מייעצת המורכבת מנציגי ממשלה, תעשיה, אקדמיה וצרכנים המפקחת וסוקרת מחקרים חדשים. הוועדה נפגשת כל חצי שנה ומדווחת למשרד הבריאות. במקביל, מתקיים ניטור רציף של אנטנות.