mast1.jpg

נייר עמדה בנושא קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד

בנובמבר 2010, פורסם נייר עמדה בנושא: "קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד". נייר העמדה גובש לבקשת ח"כ דב חנין, בעקבות דיון שהתקיים בנושא בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת. הנייר נכתב ע"י פרופ' סיגל סדצקי כנציגת משרד הבריאות בתיאום עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך וחברת החשמל.

 

מטרת נייר העמדה, הייתה לסכם את מגוון החשיפות לקרינה בלתי מייננת ממקורות שאינם טבעיים, להם נחשף התלמיד במערכת החינוך, ולקיים דיון מקיף על הפעולות שיש לנקוט על מנת לצמצם חשיפות אלו ולהבטיח את בריאות התלמידים.

 

העיקרון המנחה בכתיבת המסמך היה כי קיימת חובה מוסרית, ערכית ומשפטית של מערכת החינוך והמדינה להגן על בריאות תלמידיה וכי יש להשתמש בעיקרון הזהירות המונעת, גם במסגרת מערכת החינוך. עוד הודגש במסמך, כי יש לזכור שאוכלוסיית התלמידים מורכבת מילדים ובני נוער המהווים תת אוכלוסייה ייחודית במאפייניה.

 

בנושא שימוש בתקשורת אלחוטית צוין במסמך בין היתר, כי יש להעדיף טכנולוגיות קיימות בטוחות ופשוטות יחסית כגון חיבור ברשתות קוויות על פני הכנסת טכנולוגית תקשורת מחשבים אלחוטית.

עמדת מרכז הידע תנודע

   

 

בעוד שהעקרונות המנחים הכתובים במסמך זה נותרו רלוונטיים, עמדת מרכז תנודע כיום היא, כי בקביעת מדיניות בנושא שימוש בתקשורת אלחוטית בבתי ספר, יש להתחשב בשיקולים נוספים (כגון, רמת הקרינה המעטה הקיימת בד"כ, כפי שנצפה במחקרים הבוחנים שימוש ב- WiFi, קשיים טכניים בחיווט אינטרנט קווי בכיתות דינמיות ועוד). שיקולים אלו מובעים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך האחרון תשע"ג/10 מה- 8.7.13 "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות".

 

 

 

חזור למבוא

רשימת מקורות:

 

תאריך עדכון: 6.10.14