mast1.jpg

גזים אצילים (Noble Gases)

קבוצת יסודות כימיים המופיעים כגזים בתנאים סטנדרטיים. ששת הגזים האצילים הנמצאים בטבע הם: הליום (He), ניאון (Ne), ארגון (Ar), קריפטון (Kr), קסנון (Xe) והיסוד הרדיואקטיבי רדון (Rn). הקבוצה של 6 יסודות אלה מופיעה בטבלה המחזורית הכימית על שם מנדלייב בעמודה האחרונה. מבחינה כימית, הגזים האצילים יציבים מאוד וכמעט אינם משתתפים בריאקציות כימיות ומכאן שמם.

עברית