mast1.jpg

קווים ספקטראליים (Spectral Lines)

אוסף התדרים (או אורכי הגל) של קרינה אלקטרומגנטית שאטום של יסוד מסוים יכול לבלוע או לפלוט. על פי התיאוריה האטומית של נילס בוהר (Niels Bohr), אטום של יסוד חומר יכול לבלוע או לפלוט אנרגיה אלקטרומגנטית בתדירויות המתאימות (או אורכי הגל המתאימים) להפרשי רמות האנרגיה של האטום. אוסף התדרים (או אורכי הגל) שאטום יסוד מסוים יכול לקלוט קרוי ספקטרום הבליעה של האטום, ואילו אוסף התדרים (או אורכי הגל) שאטום יסוד מסוים יכול לפלוט קרוי ספקטרום הפליטה של האטום. 

עברית