mast1.jpg

הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת (ICNIRP), מעדכנת את הנחיותיה בנושא מגבלות חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו

עברית

הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת (ICNIRP), פרסמה טיוטת עדכון הנחיות בנושא מגבלות חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. הנחיות אלו, המבוססות על המידע המדעי שנאסף עד כה בנושא, אמורות להחליף את ההנחיות הקיימות כ-20 שנה מ-1998 הנוגעות לקרינה בתדרי הרדיו. הטיוטה פורסמה תחילה לתגובה בתהליך של התייעצות ציבורית הפתוח עד ל-9.10.2018.

02/10/2018