mast1.jpg

מונחים באות ה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

גוף מדעי עצמאי שמטרתו לבחון ולבצע הערכה של ידע מדעי לגבי חשיפה לתחומי התדרים עד 300 ג'יגה הרץ  ולתת מידע וייעוץ לגבי סכנות אפשריות לבריאות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת.קרא עוד >

שגיאה שיטתית הגורמת להערכה לא נכונה של ההשפעה האמיתית של גורם כלשהו על התוצאה (למשל על הסיכון להתפתחות מחלה). שגיאה שיטתית יכולה להגרם בגלל פגמים בתכנון המחקר, בגיוס המשתתפים למחקר, באיסוף הנתונים, בניתוח הנתונים ועוד.קרא עוד >

מספר המקרים החדשים של מחלה באוכלוסיה נתונה בפרק זמן מוגדר (בדרך כלל שנה).קרא עוד >

בישראל, כדי להפעיל מקור קרינה, דרוש אישור מהמשרד להגנת הסביבה. ההיתר צריך לעמוד בתנאים המפורטים בחוק. בין היתר, ביצוע מדידות בשטח של רמות החשיפה ממקור הקרינה. ההיתר ניתן לתקופה מוגבלת על פי התקנות.קרא עוד >

על מנת להקים מקור קרינה בישראל, יש לקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה. היתר הקמה מתייחס למקור קרינה או סוג מסוים של מקור קרינה ועליו לעמוד בתנאים מסוימים. בין היתר, ביצוע הערכת רמות החשיפה המירביות הצפויות ממקור הקרינה על בסיס נתונים טכניים, הפעלת מקור הקרינה לתקופה קצובה וביצוע מדידות נסיוניות למשך תקופה שנקבעת בחוק.קרא עוד >

בישראל, היתר הקמה או היתר הפעלה, הניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה, יכול להינתן עבור סוג מסוים של מקורות קרינה.קרא עוד >

הזרוע המדעית של ארגון הבריאות העולמי העוסקת בחקר הסרטן. מטרת הסוכנות, שחברות בה כיום 22 מדינות, היא לקדם את המחקר להבנת הגורמים למחלת הסרטן, ואת הדרכים למניעת המחלה ולצמצום התחלואה בה. בשנת 2011 סיווגה הסוכנות את קרינת גלי הרדיו כ"מסרטן אפשרי" בבני אדם.קרא עוד >

כמות העבודה שמבוצעת ביחידת זמן. מבטא את קצב תעבורת האנרגיה מצורה אחת לצורה אחרת. נמדדת ביחידות של ואט (W).קרא עוד >

ביטוי כמותי לסבירות להתרחשות מאורע כלשהו. מאורע בלתי אפשרי הוא בעל הסתברות 0 ומאורע ודאי לחלוטין, הוא בעל הסתברות 1.קרא עוד >

יחידת מידה של תדר, הנקראת כך ע"ש הפיסיקאי Heinrich Ruddolf Hertz. מבטאת את מספר המחזורים של גלים אלקטרומגנטיים ליחידת זמן נתונה, בדרך כלל שניה. סימון יחידת המדידה הוא הרץ (Hz). קרא עוד >

שינוי פיזיולוגי, ביוכימי או התנהגותי המתרחש ביצור החי, ברקמה או בתא.קרא עוד >

השפעות של קרינה בלתי מייננת על הגוף ומרכיביו, שאינן קשורות ישירות לעליה בטמפרטורה של הרקמה (כלומר לאפקט החימום).קרא עוד >

השפעה של קרינה בלתי מייננת על הגוף ומרכיביו הנגרמת כתוצאה מעליה מקומית של חום רקמת הגוף החי.קרא עוד >